Polityka prywatności aplikacji Fiszki Polityki

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejsza Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji.

O nas

 1. Usługodawcą Aplikacji FISZKI POLITYKI jest spółka POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445981; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010363179; REGON: 002169944, adres poczty elektronicznej: kontakt@fiszkipolityki.pl, oraz numer kontaktowy: 22 451 61 33 (dalej jako: „Administrator”)
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji przez jej Użytkowników.

Postanowienia ogólne

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności Aplikacji ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Aplikacji.
 3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Aplikacja) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Cel i zakres zbierania danych

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Aplikacji.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
  1. zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Aplikacji oraz zakup Subskrypcji,
  2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze Aplikacji: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; kraj.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio w ramach Aplikacji oraz w jej Regulaminie.
 5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem Aplikacji (np. ilość Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Aplikacji. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Aplikacji.
 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim.

Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w ramach Aplikacji oraz w Regulaminie Aplikacji danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Użytkownika lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. Aplikacja może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Aplikacji.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.