Regulamin aplikacji Fiszki Polityki

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji mobilnej FISZKI POLITYKI przez jej Użytkowników, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności. Aplikacja FISZKI POLITYKI chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami polskiego prawa. Korzystanie z Aplikacji FISZKI POLITYKI możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w Regulaminie.

O nas

 1. Właścicielem Aplikacji FISZKI POLITYKI jest spółka POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445981; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010363179; REGON: 002169944, adres poczty elektronicznej: kontakt@fiszkipolityki.pl, oraz numer kontaktowy: 22 451 61 33.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji FISZKI POLITYKI przez jej Użytkowników, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności.

Definicje

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. APLIKACJA FISZKI POLITYKI, APLIKACJA – aplikacja mobilna (oprogramowanie na urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) Usługodawcy umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do fiszek tworzonych przez Usługodawcę w różnym zakresie tematycznym takim jak społeczeństwo, polityka, kultura i sztuka, technologie, świat czy psychologia. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości i zasad działania Aplikacji wskazany jest w Dokumentacji.
  2. CENNIK – cennik planów Subskrypcji dostępny w ramach Aplikacji.
  3. DOKUMENTACJA – opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania, usług i innych elementów Aplikacji dostępny w ramach Aplikacji w zakładce „Pomoc”.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONTO – funkcjonalność Aplikacji, elektroniczne konto w Aplikacji umożliwiające dostęp Usługobiorcy do Aplikacji oraz korzystanie z niej w zakresie i zgodnie z Dokumentacją. Elektroniczne konto jest częścią Aplikacji, oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) oraz stanowi zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji.
  6. POWIADOMIENIA – funkcjonalność Aplikacji, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych powiadomień zawierających informacje o aktualnościach dotyczących Aplikacji, a także wiadomości systemowe zawierające informacje techniczne dotyczące działania oraz przerw w działaniu Aplikacji i informacje o jej aktualizacjach.
  7. OKRES TESTOWY – okres korzystania z Aplikacji, podczas którego Usługobiorca może w sposób nieodpłatny korzystać z ograniczonej wersji Aplikacji FISZKI POLITYKI.
  8. POLITYKA PRYWATNOŚCI – załącznik numer 1 do Regulaminu określający politykę prywatności korzystania z Aplikacji.
  9. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji FISZKI POLITYKI.
  11. SUBSKRYPCJA – odpłatny dostęp do Aplikacji.
  12. USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – spółka POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445981; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010363179; REGON: 002169944, adres poczty elektronicznej: kontakt@fiszkipolityki.pl, oraz numer kontaktowy: 22 451 61 33.
  13. UŻYTKOWNIK, USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Aplikacji.

O aplikacji Fiszki Polityki

 1. Aplikacja FISZKI POLITYKI została stworzona po to, aby ułatwić jej Użytkownikom zrozumienie i śledzenie otaczającego świata, wydarzeń i zjawisk w Polsce, Europie i świecie, a także w prosty i szybki sposób dostarczyć im nowych informacji oraz pojęć z zakresu różnych dziedzin tematycznych. Użytkownik, za pomocą Aplikacji uzyskuje dostęp do bogatej bazy artykułów z dziedzin takich jak społeczeństwo, polityka, kultura i sztuka, technologie, świat czy psychologia w postaci przystępnych fiszek.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Aplikacji.

Ogólne warunki korzystania z aplikacji

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, z Dokumentacją oraz Regulaminem, a także w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji: (1) smartfon z zainstalowanym aktualnym systemem iOS lub Android oraz aktywnym dostępem do Internetu; (2) posiadanie adresu poczty elektronicznej oraz dostępu do poczty elektronicznej. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by umożliwić korzystanie z Aplikacji na możliwie szerokiej gamie urządzeń, jednak nie gwarantuje jednak poprawnego działania na wszystkich typach urządzeń.
 3. Korzystać z Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 4. Użytkownik może korzystać w Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji i zasad jej działania dostępny jest w Dokumentacji.

Warunki korzystania z aplikacji, zakup subskrypcji

 1. Aplikacja jest dostępna do pobrania w serwisach oraz aplikacjach App Store oraz Google Play.
 2. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi między innymi dostęp do treści udostępnianych przez Usługodawcę w postaci fiszek oraz otrzymywania Powiadomień. Szczegółowy opis funkcjonalności, możliwości, zasad działania i usług dostępnych w ramach Aplikacji oraz w ramach Okres Testowego i poszczególnych planów Subskrypcji wskazany jest w Cenniku oraz w Dokumentacji.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji oraz w trakcie korzystanie z niej Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z Dokumentacją dostępną w ramach Aplikacji. Użytkownik obowiązany jest korzystać z Aplikacji zgodnie z prawem, niniejszym Regulaminem oraz Dokumentacją.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest uprzednie pobranie i zainstalowanie Aplikacji. Użytkownik może korzystać z Aplikacji przez Okres Testowy, który może posiadać ograniczone funkcjonalności wskazane w Dokumentacji. Korzystanie z Aplikacji w trakcie Okresu Testowego możliwe jest bez tworzenia Konta, a także po jego utworzeniu, co ma wpływ na długość trwania Okresu Testowego zgodnie z Dokumentacją.
 5. Wykupienie Subskrypcji i dalsze korzystanie z Aplikacji po upływie Okresu Testowego możliwe jest po utworzeniu Konta Usługobiorcy. Utworzenie Konta przez Usługobiorcę możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej lub zalogowanie się poprzez posiadane konto w serwisach Facebook lub Google, a następnie kliknięcie pola akcji – w tym momencie zostaje utworzone Konto w Aplikacji.
 6. Korzystanie z Aplikacji oraz jej poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest w ramach Aplikacji podczas korzystania z niej. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest w przypadku zakupu Subskrypcji do uzupełnienia swoich danych w ramach Konta o podanie swojego imienia, nazwiska oraz kraju.
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Aplikacji w tym samym czasie.
 8. Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji podczas Okresu Testowego jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym tego typu usługi na jego rzecz. Dalsze korzystanie z Aplikacji, po upływie Okresu Testowego, jest możliwe po wykupieniu odpłatnej Subskrypcji, zgodnie z informacjami wskazanymi w Cenniku oraz w Dokumentacji, z zastrzeżeniem zdania następnego. Użytkownik w przypadku niewykupienia odpłatnej Subskrypcji lub jej nie ponowienia ma możliwość korzystania z ograniczonej liczby treści w Aplikacji.
 9. Dostęp do odpłatnych planów Subskrypcji możliwy jest po wykupieniu przez Użytkownika Subskrypcji i aktywowany jest przez Usługodawcę maksymalnie w terminie 48 godzin (standardowo aktywacja następuje niezwłocznie) od momentu zaksięgowania płatności. Użytkownik jest obowiązany dokonać płatności z góry za wybrany plan i okres Subskrypcji niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że płatność za kolejny okres Subskrypcji powinna nastąpić najpóźniej przed końcem danego okresu Subskrypcji.
 10. Zakup Subskrypcji możliwy jest w ramach Konta Użytkownika, za pomocą formularza zamówienia dostępnego w ramach Aplikacji po wybraniu danego planu Subskrypcji - w tym celu należy wypełnić kolejne kroki formularza zamówienia oraz dokonać płatności.
 11. W przypadku upływu okresu wykupionej Subskrypcji Usługobiorca może zakupić Subskrypcję na kolejne okresy w takim sam sposób, jak za pierwszym razem.
 12. W ramach zakupionej Subskrypcji Usługobiorca ma możliwość korzystania z Aplikacji na czas określony w Cenniku dla danego planu Subskrypcji.
 13. Usługobiorca korzysta z Aplikacji przez czas trwania Okresu Testowego, a w przypadku wykupienia dalszej Subskrypcji, przez czas określony w poszczególnych planach Subskrypcji wskazany w Cenniku oraz w Dokumentacji. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia nie powoduje usunięcia Konta – w celu jego usunięcia Użytkownik powinien przesłać stosowne żądanie do Usługodawcy. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny przesłać Usługodawcy stosowne za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fiszkipolityki.pl lub też pisemnie na adres: ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa.

Sposoby płatności

 1. Sposoby płatności - Usługodawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności tytułem Subskrypcji w zależności systemu urządzenia Użytkownika, na którym jest zainstalowana Aplikacja:
  1. W przypadku Aplikacji w wersji na urządzenia mobilne z systemem iOS – płatności za pośrednictwem wskazanej przez Użytkownika w indywidualnym koncie Apple ID Użytkownika metody płatności.
  2. W przypadku Aplikacji w wersji na urządzenia mobilne z systemem Android - płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

Reklamacje dotyczące aplikacji

 1. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji Użytkownik może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: kontakt@fiszkipolityki.pl) oraz poczty tradycyjnej (ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa), bądź w inny sposób.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz parametrów urządzenia, na którym wystąpiła, w tym wersję i rodzaj przeglądarki internetowej; (2) roszczenie; (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Kontakt z nami

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@fiszkipolityki.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji. Użytkownicy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

Odstąpienie od umowy

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi (np. zakup Subskrypcji) rozpoczyna się od dnia jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą
 4. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi odpłatnej, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 9 Regulaminu oraz w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady odstępu do tych procedur

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod tym adresem.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Prawa autorskie, licencja na korzystanie z aplikacji

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, filmów, ilustracji, dźwięków, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
 2. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem, Dokumentacją oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.
 4. W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, jej stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.
 5. Licencja jest udzielana w momencie zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji lub zakup Subskrypcji i na czas jej obowiązywania.
 6. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Osobom, których dane dotyczą, przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół FISZKI POLITYKI